मागी पयरी वाहनी Marathi Sex Story

नमस्कार मघ्या मित्राणो ,
मी मराठी माणूस आहे आणि मराठी मधे पहली गोष्ट लिहीत आहे.मघे नाव प्रशांत आहे.मघ्या घरी मी,माघा भो आणि मागी वाहनी आम्ही तिघेच राहत आहे.मागी वाहनी खूप सनडर दिसते तिचे नाव सुप्रिया आहे तिच्या फिगर 36-24-36 आहे मघ्या ददाचे लग्न होऊन तीन वर्षे झाली तरी त्याला मूळ होत नावते कारण तो वाहनी जास्त वेल्ह देत नवता तो एका सॉफ्टवेर कंपनी मध्ये कामाला होता .
ही त्या वेल्हची गोष्ट आहे ज्या वेळही माघा भो जर्मन ला दोन महिन्या साठी ट्रेनिंग ला गेला होता घरी मी आणि मागी व्हॅनी दोघेच राहत होतो.मी पहिलंडा वाहिनी ला अश्या नजरेने पहिले नावते.एक दिवशी रात्री मी झोपेतून उठलो आणि पाणी पिण्यासाठी बेडरूमच्या बाहेर आलो तर मला वाहिण्याच्या खोलीतून काही आवाज येत होता तर कां मघ्या मते वाहिनी जोर जोरात ओरडत होती मला काहीच समजले नाही मी वाहिनीला हुलूच विचारले “काय घाले वाहनी” वाहनी तितकट खूप घाबरली आणि मला म्हणाली “काही नाही तू जौन झोप” मग तो आवाज यायचा कमी झाला.माझ्या मनात वेगळेच विचार येऊ लागले.
सकाळी उठल्यावर वाहनी माझ्याकडे वेगयाल्याच नजरेने पाहत होती .ती माझ्याशी खिच बोलोत नवती मला असे वाटले की काही घुना केला आहे मी स्कूल मध्ये गेलो पण माझे लक्ष लागत नावते.संध्याकालही आल्या वरती वाहनी ने मला चहा करून दिला आणि काहीच बोलत नवती रात्री जेवणा नंतर ती झोपेळा गेली आणि मी त्व पाहत होतो मला तिच्या रदण्याचा आवाज येऊ लागला .वाहिणीच्या रूमचा डेरवाजा उघडच होता मी आत जौन तिला विचारले “काय घाले वाहनी” माग तिने मला मिती मारली आणि माझ्या खांद्यावर डोके ठेवून रडू लागली ती मला म्हणू लागली “तुघे दादा नेहमीच बाहेर राहत असतात मी एकटीच अशी रात्रीची घोपट असते माझ्या इश्चया सुधा पूर्ण करत नाही” मी विचारले “वाहनी रडू नको मी तुझ्या ईसच्या पूर्ण करतो” ती माझ्याकडे बघू लागली आणि तिने मला एक ओठवार किस दिला.मघ्या बरोबर है पाहळनदयाच होत होते मी वाहनीला म्हटले “वाहनी मी असे पहल्यांदा काहीच केले नाही” ती मघ्याकडे बगुण हसली आणि मला म्हणताली “मी शिकवटे भौजी” “ई लव प्रशांत” आणि ती मला किस करून लागली टीना माझी जिब आपल्या ओतोत घेऊन मजा फ्रेंच किस घेऊ लागली मग मी सुधा तिच्या ओतोचा किस घेऊ लागलो ती माझ्या लावडा वरुन हात फिरवू लागली नंतर तिने मागी निघत्य काढली आणि मला पूर्ण नागाडे केले आणि नंतर तिने स्वाताचे सुधा सर्व कपडे कडले आणि पूर्ण नगदी झाली तिचे काय मस्त गॅल(बूब्स) होते आणि त्या गल्ल्याचा तो बारीक मोती(निपल)मला खूप अनाद होत होता मी तिच्या गल्ल्याकडे पाहत आहे हे पाहून वाहनीने मजा हात पकडून तिच्या गल्ल्यावर ठेवला आणि जोर जोरात दाबु लागली मग मी दोन्ही हटणी तिचे गळे दाबु लोगालो तिने माझ्या तोंडात तिने आपले निपल टाकले आणि मी तिचे गॅल जो जोरात पीऊ लागलो ती और्डोट होती “आहच””ओहचच” मग तिने माजे डोके हलू हलू खाली तिच्या पुचचीच्या तिथे नेले आणि वाहनी म्हणू लागली”भौजी चाटाना वाहणीची पुची बघा जर गोड लागते का नामकिन” मी खूप जोश मधे आलो आणि जोर जोरात तिच्या पुचीला चतु लागलो ती जोर जोरात हलू लागली आणि और्डत होती “भौजी जरा दमने घ्या मी कोठे पळून नाही चले आणि तुजे भो सुधा 2 महिन्या नंतर येणार आहे तेव्हया आपण रोज रात्री करणार आहेच” पण मी जोश मध्ये होतो आणि थोड्याच वेळ्हट वाहनीने पाणी सोडले मी ते सुर्व पाइल आणि वहणीला म्हणालो “वाहनी मस्त नामकिन आहे तुमचे पाणी ”
वाहनी हास्सू लागली आणि तिने मजा लंड हातात घेतला आणि लोळिपोप सारखी चोकू लागली आणि जोर जोर मी औरडु लागलो तिने तिचा स्पीड अजुन वाढवला माघा लंड आता थोड्याच वेळ्हट पाणी सोडणार होता आणि मी सर्व पाणी वाहणीच्या तोंडात सोडले वाहनी ने ते सर्व पाणी पाइल आणि मजा फ्रेंच किस घेऊ लागली नंतर तिने मला तिच्या पुचीत मजा लंड घालायला सांगितले मी लगच तयार घालो पहिल्यांदा तिच्या पुचीवर नेम धरला आणि एक दणका दिला पनमाजा लंड सटकला आणि गंडकडे गेला 2-3 वेल्हा प्रयत्न केले तरी तसेच घाले मग ती मला म्हणाली“भौजी तुमच्याचने होते की नाही ” मी तिला म्हणले “वाहनी ही माजी पहालीच वेल्ह आहे” मग ती मला म्हणाली ”भौजी आता मलाच काही तरी करायला हवे” आणि तिने मला बेड वर घोपवले आणि ती मजा लावद्यावर बसली तिने नाज लावडा पकडून तिच्या पुचीत घातला आणि हलू हलू दबाव देऊ लागली ती औरडु लागली आणि मला सुधा खूप त्रास होऊ लागला मी वाहनीला म्हणू लागलो “हलू हलू वाहनी मला ट्रसस होतो आहे आह” ती मला म्हणाली”भौजी अजुन थोडासा अट जायचा राहिला आहच ओहचच ” आणि मजा पूर्ण लावडा वाहणीच्या पुचीत गेला मग ती ताड्या वेल्ह तसीच बसून राहिली मग तड्या वेल्ाने ती वर खाली करू लागली 5-10 मिनिट घाल्यानंतर ती खाली घोपळी आणि मग मी तिच्या वर घोपालो आणि मघ्या लवडया ला आत बाहेर करू लागलो आता मजा लावद्याचा मी स्पीड वाढवला आणि मी वाहनील जोर जोरात दणके देऊ लागलो 4-5 मिनूटताच वाहनी ने आपले पाय मजा खांद्या वर धेवले आणि तिने ज्वलामूखी सोडला त्यामुळे आता मी अजुन जोश मध्ये आलो आणि मजा वेग अजुन वाढवला आता मी सुध्या लवडयातून पाणी येणार होते मग मी वाहनीला स्नगितले तिने मला तिच्या पुचईतच सोडायला सांगितले आणि मी माझ्या लावद्याचे पाणी वाहणीच्या पुचईतच सोडले आणि मी थोड्या वेल्ह वाहणीच्या अंगावर घोपुने राहिलो वाहनी मघ्या ओतोंचा फ्रेंच किस घेऊ लागली 4-5 मिनिट्स घाल्या नंतर वाहनीने मला तिच्या गांड मध्ये लावडा घालायला सांगितला आणि ती दोगी डतयले मध्ये बसली मग मी मजा लावडा तिच्या गांडीवर ठेवला आणि एक जोरचा धक्का दिला व्हॅनी खूप जोरात ओरडली”ह मेलाआआ गाआआगगगगग मारली रीईईए माजी गांद्द्ददददद” मग मी एक अजुन जोरात ढाका ढिला वाहनी माजवर खूप खुश झाली आणि महुणू लागली”भौजी माराआआआ माजिई गांद्द्दददददददददददद” आणि शेवटच्या ढक्यात मी मजा पूर्ण लावडा वाहणीच्या गंडीत घातला मग मी हलू हलू आत बाहेर करू लागलो थोड्या वेल्हयाने मी मजा वेग वाढवला आता मजा लावडा वेवस्थित आत बाहेर होत होत 5-7 मिनिट गांड मारल्या नंतर मी लावद्याचे पाणी सुधा वाहणीच्या पुचीत सोडले.
त्या रात्री वाहनीने मला आपले सर्वस्व अर्पण केले होते ती मला म्हणू लागली”भौजी आता तुंहीज माजे पती आहे आणि मी तुमची पत्नी ” आणि मी त्या रात्री वाहणीची 3 वेल्हा पुची आणि 2 वेल्हा गांड मारली दुसर्या दिवशी मी उतुच शकत नवतो वाहनी ने मला बेड टी दिला आणि मला म्हणाली “भौजी तुम्ही खूप थकला आहात आता तुम्ही स्कूल मध्ये जौ नका” आणि तिने मला एक फ्रेंच किस दिला मग आम्ही दोघंी सोबतच आंघोळ केली आणि त्या दिवसा पासून भो नसल्यावर वाहनी माझ्यासी पत्नी सारखे वागत असे आणि मी सुधा तिला नावाने हाक मारत असे आणि तिच्यासी पती सारखे वागत होतो

Comments are closed.